Child Labour and Young Workers


การบริหารจัดการด้านการใช้แรงงานเด็ก/แรงงานเด็ก

     บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่มีนโยบายการใช้แรงงานเด็ก จึงกำหนดเงื่อนไขในการจ้างงาน (หมวดที่ 3) และคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพนักงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ตามข้อบังคับการการทำงาน หมวดที่ 3 ข้อ 3.5.1)

   • หากพบเห็นลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหรือมีการใช้แรงงานเด็ก 
    โปรดแจ้ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
    โทร. 092-279 7890

Child Labour and Young Workers

 • การปฏิบัติเมื่อตรวจพบแรงงานเด็ก Picture1
Picture10 Picture11-1
Picture12-1 Picture13