WHISTLE BLOWING POLICY


We want to do what is right

Our company strives to maintain a transparent business climate and standard business ethics. We value the safety and respect of everyone affected by our business. You have a vital role in our success.

Whistleblowing provides an opportunity to report suspicions of misconduct; anything that is not in line with our values and policies. Our whistleblowing service is an early warning system to reduce risks.


Deeline's Whistleblowing Service

เราต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้อง
บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะรักษาบรรยากาศทางธุรกิจที่โปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจระดับมาตรบานเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเคารพของทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจของเรา คุณมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของเรา

การแจ้งเบาะแสเปิดโอกาสให้รายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ สิ่งใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมและนโยบายของเราท่านสามารถใช้ระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของเราเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง

WitstleB2

hotline