HSE Infographic


สื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย
     ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรกในการทำงานทุกอย่าง พนักงานทุกคนจึงต้องมีสำนึกและทัศนคติด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่ประมาทในการปฏิบัติงาน หรือละเมิดต่อข้อบังคับตามนโยบายที่บริษัทประกาศได้เขียนไว้ เพื่อใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มาร่วมสร้างทัศนคติความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนเพื่อองค์กรยั่งยืน

     การส่งเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการป้องกันอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานต้องอาศัยความคิดของตัวเองและต้องรักษาระเบียบวินัย เพื่อป้องกันตัวผู้ปฏิบัติงานเอง พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานสามารถถูกกระตุ้นหรือบังคับให้เกิดได้ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

Poster STOP Work Picture9
Picture10 Picture11
Poster 2  

HSE Infographic สื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ Picture1