Labor Protection of women and Pregnant Employees Policy


นโยบายด้านแรงงานหญิง

     บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับแรงงานหญิงที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพของลูกจ้างหญิง หรือบุตร และให้ได้รับสิทธิไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมีสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยแต่งตั้งให้ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นที่ปรึกษาแรงงานหญิงมีครรภ์ประจำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย ควบคุมและดูแลแรงงานหญิง และแรงงานหญิงมีครรภ์ ให้ปฏิบัติและได้รับสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อเป็นคนกลางเชื่อมโยงให้เกิดระบบเครือข่าย ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงและแรงงานหญิงมีครรภ์ รวมทั้งนำเสนอปัญหาในการทำงาน ให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานหญิงต่อฝ่ายบริหาร
 
Deeline's Policy no.010
(Labor Protection of women and Pregnant Employees Policy, Rev.0, Issues date 16 May 2023)
Readmore
women 
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ด้านสุขภาพ)
Readmore
xcvbnm
 ppppppp
 
pkkkkk MicrosoftTeams-image 4
women2 Women3