Drug Policy and Other Policy Related


  • นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • มาตรการดำเนินการควบคุมและป้องกันผลกระทบจากการใช้สมุนไพรกัญชา กัญชง พืชในตระกูล Cannabis และพืชกระท่อม ในพื้นที่การทำงาน

Drug Policy 

Drug Policy - Certificate Level 2

MicrosoftTeams-image 52

MicrosoftTeams-image 53