Responsibility of Employers and employees


According to Section 17 of the Security Act Occupational Health and Working Environment Act 2011

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
ตาม มาตรา 17 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ด้วยบริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อแสดงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขอประกาศข้อความดังต่อไปนี้

Deeline's Policy no.004

(Responsibility of Employers and employees Policy,no.(02)002/07/2559, Issues date 25 Jul 2016)

click

Picture2
click
Picture3
 
Picture4