Resigned / Termination / Retirement


การพ้นสภาพ/การลาออก / การเลิกจ้าง / การเกษียณอายุ

การลาออก "โดยความสมัครใจ มิใช่เกิดจากการบังคับ"

      วัตถุประสงค์นี้เกิดจากพนักงานหรือลูกจ้างไม่ประสงค์จะทำงานกับบริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยพนักงานแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนที่ HR เพื่อขอแบบฟอร์มใบลาออกด้วยตนเอง พร้อมกับแบบฟอร์มสัมภาษณ์ก่อนลาออก (Exit Interview) และใบเคลียร์คืนทรัพย์สินกับบริษัท (โดยพนักงานต้องติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น แผนกสโตร์-เพื่อเคลียร์อุปกรณ์, เครื่องมือคืนทรัพย์สินบริษัท, ฝ่ายเซฟตี้-เพื่อขอสมุดสุขภาพ เป็นต้น

      ด้วยเจตนาของพนักงานที่ต้องการลาออก "โดยความสมัครใจ มิใช่เกิดจากการบังคับ" พนักงานจะต้องเขียน/ลงนามด้วยตนเอง ในขณะที่มีสติสัมปชัญญะ รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกบุคคลอื่นใด ข่มขู่แต่อย่างใด มิได้เป็นการล่อลวงหรือการให้ สัญญา เพื่อจูงใจให้ลาออกแต่อย่างใด

ข้อควรระวังเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการทำงาน

     บริษัทฯ มีความมุ่งหวังให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงาน มิได้มุ่งหวังให้เกิดบทลงโทษกับพนักงาน แต่เพราะควบคุมการทำงานตามระเบียบและมีความปลอดภัย มีการควบคุม ตรวจสอบ ไม่ละเลย ไม่เพิกเฉยกับหน้าที่ความรับผิดชอบงานของตน การตักเตือนจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานเกิดการปรับปรุงความประพฤติและพฤติกรรม โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ คำสั่งบริษัทฯอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพนักงานหรือหัวหน้างานมิได้ปรับปรุงอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง และมีบทโทษสถานหนักหรือถึงขั้นเลิกจ้างต่อไป

การเลิกจ้างด้วยเหตุเพราะผิดซ้ำคำเตือนทุกประเภท = ไม่สามารถยื่นว่างงานได้

  • ละทิ้งหน้าที่ การหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุมัติ จะถือเป็นการขาดงาน หากขาดงานติดต่อกันเกินกวา 3 วันติดต่อกัน จะถือเป็นการละทิ้งหน้าที่งานโดยไม่มีเหตุผลกันสมควร (ไม่สามารถยื่นว่างงานได้)
  • ผิดซ้ำคำเตือน กล่าวคือหากพนักงานหรือลูกจ้างยังทำซ้ำในพฤติกรรมเดิมที่เคยได้เตือนภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่กระทำผิดครั้งแรก นายจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้ทันที
  • ทุจริตต่อหน้าที่
  • ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย
  • ฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรง
  • ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

resign0

resign1

resign5

resign2

resign3

MicrosoftTeams-image666

HUMAN RESOURCES