ACCIDENT GROUP INSURRANCE


ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

     บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการนี้ขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับคนในครอบครัว และบรรเทาความเดือดร้อนต่อครอบครัวพนักงานและลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว กรณีเกิดอุบัติเหตุอย่างกระทันหันจนเป็นเหตุให้พนักงานเกิดการเสียชีวิต ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมต้องเป็นที่ห่วงใยของบริษัทฯ เช่นกัน
     ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารของบริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้พิจารณาและเห็นสมควรที่จะให้ความช่วยเหลือต่อครอบครัวเนื่องจากพนักงานเสียชีวิตอย่างกระทันหัน ด้วยแผนการประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองตามประกาศ

kkkk
  
 • ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • สอบถามเรื่องประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เฉพาะกรณีเสียชีวิต) ของพนักงานดีไลน์ฯ
   • ติดต่อโทร. 081-723 1114, 081-723 1118
   • ได้ที่กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ ER Team (Employee Relationship)
    • Senior HR Coordinator : คุณมนัสนันท์ ศรีเกตุ (ต้นตาล)
  • ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ติดต่อโทร. 092-279 7890
   • HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุค : คุณกฤษณา ศรีสุดจิตต์ (พี่หน่อง)

 Picture1Picture2

HUMAN RESOURCES