Benefits Uniform & PPE


สวัสดิการ ชุดฟอร์มและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

PPE 1


  • ขั้นตอนการเปลี่ยน ชุดหมีหรือรองเท้า เฉพาะกรณีขาดชำรุด
    • พนักงาน/หรือหัวหน้างาน แจ้ง HR ด้วยการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลการแจกจ่าย
    • HR ตรวจสอบข้อมูลการแจกจ่ายพนักงาน และตรวจสอบสภาพ
    • พนักงานกรอกแบบฟอร์มการเบิกทดแทน > HR บันทึกประวัติ

Picture2

PPE 2

PPE 3

no sale

HUMAN RESOURCES