OT Requested การขออนุมัติโอที

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานทำงานล่วงเวลา,ทำงานในวันหยุด, หรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีจำเป็น จึงจำเป็นต้องให้พนักงานทำงานนอกเวลาทำงานปกติ หรือเกินเวลาทำงานปกติ หรือทำงานในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาในวันหยุดเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน ทั้งนี้ในการทำงานนอกเวลา หรือเกินเวลาทำงานปกติและในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาในวันหยุดดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบัน

OT Requested on Website 1

OT Requested on Website 2

OT 1

OT 2


  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์

Calendar ตวอยางการทำโอท 2567

แผนพบ Calendar ตวอยางการทำโอท 2567 Page 2

Y2023 HR-007-2566 นโยบายการทำงานลวงเวลาฯ 27.11.2023

Deelines Calendar Public Holiday  Payroll Payment Year 2024 Master OT

Y2023 HR-008-2566

 

 

 

HUMAN RESOURCES