OT Requested การขออนุมัติโอที

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานทำงานล่วงเวลา,ทำงานในวันหยุด, หรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีจำเป็น จึงจำเป็นต้องให้พนักงานทำงานนอกเวลาทำงานปกติ หรือเกินเวลาทำงานปกติ หรือทำงานในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาในวันหยุดเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน ทั้งนี้ในการทำงานนอกเวลา หรือเกินเวลาทำงานปกติและในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาในวันหยุดดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบัน

OT Requested on Website 1

OT Requested on Website 2

OT Requested on Website 3

OT Requested on Website 4


  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 Calendar  2566 Page 2

 Calendar  2566 Page 1