OT Requested การขออนุมัติโอที

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานทำงานล่วงเวลา,ทำงานในวันหยุด, หรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีจำเป็น จึงจำเป็นต้องให้พนักงานทำงานนอกเวลาทำงานปกติ หรือเกินเวลาทำงานปกติ หรือทำงานในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาในวันหยุดเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน ทั้งนี้ในการทำงานนอกเวลา หรือเกินเวลาทำงานปกติและในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาในวันหยุดดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบัน

OT Requested

Calendar OT 2566 Page 3


  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์

Calendar OT 2566 Page 2

Calendar OT 2566 Page 1