Evacuation Team           แนะนำรูปแบบวีดีโอ Video Induction Picture1

ทีมอพยพและนับจำนวน

กำหนดจุดรวมพลดังนี้

  1. กำหนดด้านหน้าออฟฟิต เป็นจุดรวมพล สำหรับทีมควมคุมเหตุฉุกเฉินและอพยพพนักงานที่ปฏิบัติงานฝั่งช็อปเก่า
  2. กำหนด G3 เป็นจุดรวมพล สำหรับอพยพพนักงานที่ปฏิบัติงานฝั่งช็อปใหม่
  3. กำหนด 42 ไร่ (ทางเข้าพื้นที่ประกอบชิ้นงาน) เป็นจุดรวมพล สำหรับอพยพพนักงานที่ปฏิบัติงานพื้นที่ฝั่ง 42 ไร่

142 1

 layout

layout for section


 เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ ทีมอพยพและนับจำนวน ขอแจ้งจุดรวมพลตามแผนฉุกเฉินบริษัท โดยแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนดังนี้

  • จุดสแกนบัตรของพนักงาน

          กำหนดไว้ตามประกาศ ขอให้พนักงานทุกคน สแกนด้วยตนเอง หน้างานสแกนตามจุดที่ได้กำหนดไว้ G2, G3 เท่านั้น (ไม่ทุจริต-โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทำงานขอให้แจ้งอัพเดท ใบแมน ทุกครั้งทันที! )

  • บทบาทหน้าที่พนักงาน ณ.จุดรวมพล

         พนักงานต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าชุด หัวหน้าทีม ด้วยความกระตือรือร้น เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง

  • บทบาทหน้าที่ทีมฉุกเฉิน

         ดำเนินการตามแผนเพื่อความสำเร็จของการอพยพทุกคนได้อย่างปลอดภัย

  • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

         ตรวจสอบจำนวนพนักงานในทีม และสรุปยอด ส่งทีมอพยพและนับจำนวน เพื่อส่งชื่อผู้สูญหาย(ถ้ามี)ให้เร็วที่สุด เพื่อการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้อย่างปลอดภัย


Picture1 


 

 Emergencyhr2565

 

HUMAN RESOURCES