FUNERAL EXPENSES


 ค่าฌาปนกิจศพ

เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศพของพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต ที่นอกเหนือจากกฎหมาย แต่เบื้องต้นประกอบด้วย

   • ค่าพวงหรีดเคารพศพ
   • ค่าฌาปนกิจหรือค่าจัดการศพ, เป็นต้น

บริษัทฯ มีเงื่อนไขในการช่วยเหลือ และจำนวนเงินที่แตกต่างกันออกไป เงินช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับการเสียชีวิตมาจากสาเหตุใด หากเป็นอุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บส่วนตัว ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือแตกต่างจากการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือ เสียชีวิตจากการทำงาน ซึ่งเงินช่วยเหลือนี้จะถูกส่งต่อให้กับผู้รับผลประโยชน์ เช่น สามี ภรรยา บุตร หรือบิดามารดา ตามกฎหมาย

5555

 • ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • สอบถามเรื่องประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เฉพาะกรณีเสียชีวิต) ของพนักงานดีไลน์ฯ
  • ติดต่อโทร. 081-723 1114, 081-723 1118
  • ได้ที่กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ ER Team (Employee Relationship)
   • Senior HR Coordinator : คุณมนัสนันท์ ศรีเกตุ (ต้นตาล)
  • ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ติดต่อโทร. 092-279 7890
   • HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุค : คุณกฤษณา ศรีสุดจิตต์ (พี่หน่อง)